De beelden van P.A.M. Crombach zijn gevarieerd.
De vroegere reliëfs en houtgravures gaan vooral over de grens tussen de 2e en de 3e dimensie en over de tegenstelling tussen strenge lijn en expressief oppervlak, over temperament en controle.
Harmonieus ogende beelden, sculpturen,verhullen vaak een ingehouden conflict tussen intuïtie en verstand. De dubbele bodem geeft zich niet direct prijs.
De spanning tussen vorm en inhoud komt in het meer recente monumentale werk explicieter tot uiting.
De symbooltaal van onder andere kunsthistorische icoonbeelden vormt de aanleiding tot een spel met dubbelzinnigheden.
In de sculpturen plaatst Peter Crombach de klassieke schoonheid naast of tegenover een soms banale alledaagse werkelijkheid. Figuratie en abstractie worden afwisselend toegepast. De verhevenheid en ongenaakbaarheid van de esthetica wordt ontregeld. Oude ideaalbeelden worden vaak op een opstandige manier gedemystificeerd en voorzien van een nieuwe inhoud.
Vaker zijn er stemmings-beelden te zien: soms ironisch, verwarrend, dromerig of melancholiek.
Sculptuur kan meer zijn dan een materiële en fysieke voorstelling. Body én soul kunnen samen gaan.


The images of P.A.M. Crombach are varied.
The earlier reliefs and wood carvings are mainly about the boundary between the second and third dimension and the contrast between stringent line and expressive surface ,and about temperament and control.
Harmonious-looking pictures, or sculptures, often concealing a restrained conflict between intuition and intellect. The false bottom will not directly be revealed.
The tension between form and content is in the more recent work more explicitly expressed.
The symbolic language of art history, among other icon images is the reason for a game with ambiguities.
Concerning the sculptures, Peter Crombach places the classic beauty by or opposite a sometimes banal everyday reality. Figuration and abstraction are used alternately.
The sublimity and aloofness of the aesthetics is disrupted. Old ideal images are often in a rebellious way dismystified, and feature a new content.
More often, mood-sculptures do appear: sometimes ironical, confusing, dreamy or melancholic.
Sculpture can be more than a material en physical performance, it may become body and soul.
Klik hier voor mijn CV.